Política de qualitat

El VHIO entén la qualitat com un concepte ampli que s’estén a tots els àmbits d’activitat de l’organització, supera els seus aspectes purament formals i es desenvolupa d’acord amb criteris de pragmatisme, eficàcia i flexibilitat. La política de la qualitat del VHIO és un instrument que reforça la cohesió i la identitat corporativa i proporciona un marc de referència perquè exercim la nostra activitat de manera responsable i sostenible.

La qualitat és clau per garantir la competitivitat. La Direcció del VHIO assumeix l’objectiu d’assolir nivells òptims de qualitat vinculats als serveis dels projectes de recerca biomèdica en oncologia que es tradueixen en la satisfacció de les necessitats dels clients, ja siguin interns o externs a Vall d’Hebron. També té l’objectiu estratègic de demostrar la capacitat administrativa i la competència tècnica dels laboratoris del VHIO per a la realització de les anàlisis clíniques vinculades a la recerca biomèdica que es duu a terme. La qualitat i tota l’estratègia al seu voltant compten amb la implicació de tot el personal del VHIO i amb el suport de la Direcció i garanteixen l’assignació de recursos que en permetin el desenvolupament i la implantació mitjançant la infraestructura adequada, els mitjans i el personal necessari, competent i qualificat.

El VHIO es compromet a la millora contínua dels seus processos i activitats i estableix els objectius concrets de millora i la manera de mesurar el nostre progrés. Les conclusions de les activitats de millora poden reflectir-se en canvis tant en el sistema de qualitat com en el sistema de gestió i, si escau, en la mateixa política de qualitat.

 1. El 2013 es va obtenir la certificació ISO 9001 per a les activitats de gestió de projectes de recerca biomèdica en oncologia i la certificació ISO 15189 per a diferents anàlisis que fan el laboratori de Genòmica del Càncer. També es va optar per una inspecció voluntària de l’Oficina Europea del Medicament (EMA) per tal de disposar de l’informe de compliment corresponent.
 2. El 2016 l’ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) ha concedit l’abast flexible per les diferents anàlisis que es fan al laboratori de Genòmica del Càncer. Això ens permet utilitzar l’abast de l’acreditació a noves anàlisis sense sol·licitud prèvia que seran validades en les auditories anuals.
 3. S’ha obtingut l’acreditació de la UITM com a unitat de fase I que compleix els requeriments tecnicosanitaris fixats per la Generalitat de Catalunya. La UITM ha estat la primera unitat de fase I amb voluntaris no sans acreditada.
 • Fites històriques
 • Model del sistema de gestió de la qualitat (QMS)
 • Recognition through Accreditation
  ISO 9001 in Research Management
  ISO 15189 for all procedures and tests in:

  • Cancer Genomics
  • Molecular Oncology

  Audit of Clinical Trials Units, Generalitat de Catalunya

  ENETs Cancer of Excellence

Amb independència de la selecció de proveïdors que pugui fer un/a investigador/a principal en el context d’un projecte del qual és responsable i que s’explica en apartats previs d’aquest procediment, el VHIO estableix un sistema d’avaluació de proveïdors amb caràcter anual.

Els criteris d’acceptació d’un proveïdor per part del VHIO són:

 • Grau de compliment dels terminis de lliurament.
 • Acceptació de les condicions del VHIO per a la recepció de comandes.
 • Adaptació del catàleg de productes del proveïdor a l’estàndard del VHIO.
 • Haver fet com a mínim una compra al proveïdor en un període no superior a un any. En cas que no es compleixi aquesta premissa, el sistema SIGS elimina el proveïdor de la base de dades.
 • No haver detectat deficiències de qualitat en els productes/serveis adquirits al proveïdor ni incompliment legal d’aplicació per part d’aquest.
 • Revisió inicial del producte/servei satisfactori en el moment del lliurament.

Pel que fa als criteris de qualitat exigits als proveïdors, aquests poden ser:

 • Qualitat dels productes: grau d’adequació de les característiques i especificacions tècniques als requisits proporcionats pel VHIO.
 • Períodes de garantia
 • Formació als usuaris, si escau.
 • Existència i nivell del servei postvenda.
 • Existència i nivell del servei d’atenció a client.
 • Compliment legal/regulador de qualitat: tenir acreditacions, certificacions, marcatge CE, etc. aplicables.

En el moment de seleccionar un proveïdor, el punt que cobra més importància és el de la qualitat dels articles demanats. Per a això, si escau, la proposta del proveïdor serà sotmesa a un minuciós estudi comparatiu de les característiques tècniques, anàlisis de mostres, etc.

Aquest serà el criteri prioritari quan el que tingui més importància sigui un nivell mínim de qualitat exigit des del punt de vista de l’investigador (seguiment d’unes característiques tècniques determinades).

En el cas que es disposi de més d’un proveïdor que compleixi els requisits de qualitat, s’escollirà el més econòmic, sempre que no hi hagi una preferència explícita de l’investigador cap a un dels proveïdors que, a parer seu, s’ajusti millor a les seves necessitats.

En determinades circumstàncies la selecció d’un proveïdor es pot basar en criteris de qualitat no íntimament relacionats amb el producte, com, per exemple, el servei postvenda, els períodes de garantia, la imatge del producte/proveïdor en el mercat, l’existència de serveis d’atenció al client, etc.

Sempre que sigui possible, s’intenta que les comandes d’un mateix producte es reparteixin entre diversos proveïdors. Els motius són:

 • Primer: donar cabuda a les preferències d’investigadors diferents.
 • Segon: garantir el subministrament en cas d’error per part d’algun dels proveïdors, de manera que la fundació no es quedi sense aquest subministrament, amb el consegüent perjudici econòmic i científic que això podria implicar en el desenvolupament de la recerca. L’inconvenient d’aquesta estratègia és que, en dividir la quantitat necessària entre diversos proveïdors, el ràpel és menor.

El responsable de qualitat del VHIO en el moment d’elaborar l’informe anual de qualitat, recull informació del sistema SIGS sobre els proveïdors i l’Excel de no conformitats amb l’objectiu d’analitzar la idoneïtat dels proveïdors del VHIO.

El Departament de Qualitat del VHIO està integrat per aquest equip:

 • Sergi Cuadrado – Gerent adjunt i responsable del Programa de Qualitat
 • Javier Fonts – Control de qualitat (assaigs clínics)
 • José Jiménez – Responsable de qualitat al laboratori d’Oncologia Molecular
 • Deborah Grazia lo Giacco – Responsable de qualitat al laboratori de Genòmica del Càncer
 • Miriam Artigas – Quality Assurance (assaigs clínics)
 • Gemma Sala – Directora de la Unitat de Qualitat i Processos d’Assaigs Clínics