Àrees de gestió i suport

Carles Constante
Gerent
Formació acadèmica
 • 2013 –  Healthcare Management Program. Executive Education. IESE Business School
 • 2011 – Innovation and leadership strategies for public governance. IESE Business School
 • 1992-1993 – Direcció d’Institucions d’Assistència Sanitària. IESE
 • 1988-1989 – Diplomat en Gestió Hospitalària per l’Escola Superior d’Administració d’Empreses (ESADE)
 • 1983 – Grau  de Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 • 1975-1981 – Llicenciat en Medicina i Cirurgia
Experiència professional
 • 2016-2022 – Director general del Consorci Sanitari Integral (CSI)
 • 2013-2016 – Director general de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • President del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS)
 • President del Consell d’Administració de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
 • 2011-2013 – Director general de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • 2011 – Gerent d’Àmbit Territorial Barcelona Sud del Servei Català de la Salut
 • Abril 2009-Octubre 2010 – Director General del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), conjuntament amb la funció de la Direcció Assistencial
 • Juliol 2007-Octubre 2008 – Gerent de la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, gerent del Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat i gerent del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú
 • 2005-2007 – Director de projectes. Consorci Hospitalari de Catalunya, CHC Consultoria i Gestió, S.A.
 • 2004-2005 – Director Assistencial del Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona). CHC Consultoria i Gestió, S.A.
 • 2002-2004 – President i Conseller Delegat del Consorci Sanitari Integral
 • 2000-2002 – President i Conseller Delegat del Consorci Sanitari de la Creu Roja a Catalunya.
 • Consorci Sanitari de la Creu Roja a Catalunya és la denominació prèvia a la de Consorci Sanitari Integral, i les activitats s’han inclòs a l’apartat dedicat a aquest.
 • 1996-2000 – Director de l’Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut (SCS).
 • 1995-1996 – Cap de la Divisió d’Hospitals del Servei Català de la Salut
Els serveis de suport a la recerca estan organitzats en àrees funcionals especialitzades:
 • Gerència
 • Direcció de Finances i Administració
 • Direcció de Desenvolupament de Negoci, Innovació i Sistemes
 • Direcció d’Organització i Persones
 • Direcció de Comunicació
 • Direcció d’Instal·lacions
 • Àrea de Gestió de Projectes
Sergi Cuadrado
Gerent adjunt

Amb formació en l’àmbit de les Ciències Empresarials i de l’Administració i Direcció d’Empreses, Sergi Cuadrado està especialitzat en estratègia i gestió per processos, qualitat, ús de tecnologia en l’organització i innovació, especialment en l’àmbit de les fundacions, centres d’educació i de recerca. Ha participat activament des dels seus inicis en la creació de diverses institucions dels sectors educatiu, sanitari i de recerca, com la Universitat Oberta de Catalunya – UOC (i empreses del grup) i el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia – VHIO. També ha participat en la implantació de sistemes de qualitat i desenvolupament de negoci d’empreses vinculades a la recerca clínica com MedSIR, del qual ha estat membre del consell d’administració. Actualment és adjunt al gerent del VHIO i gerent-soci fundador de Clinical Office Management, SL (iCROM).

L’adjunt al gerent dona suport al gerent en la gestió ordinària de la institució. De l’adjunt al gerent depenen directament, per assignació del gerent, el programa de qualitat del VHIO i l’Àrea de Recursos Humans i Formació. És representant de la Direcció al Comitè d’Igualtat, al Comitè HRS4R, en la negociació amb el comitè d’empresa, al Comitè de Seguretat i Salut i a la Comissió de Formació del Campus Vall d’Hebron. També té encomanada la coordinació de la Unitat de Mecenatge. De manera interina, també assumeix la coordinació de la secretaria tècnica.

Laura Delgado
Directora

La Direcció de Finances i Administració del VHIO és responsable de la planificació, l’execució i l’anàlisi de la situació financera del VHIO. L’objectiu és proporcionar informació econòmica veraç per tal de facilitar la presa de decisions a la Fundació.

Finances i Control de Gestió

L’objectiu d’aquest departament és assegurar la correcció de les dades financeres i el compliment de totes les obligacions comptables i fiscals. Per fer-ho, compta amb el suport de diferents unitats: Facturació i Tresoreria, Compres, Comptabilitat i Sistemes d’Informació Financera.

Carlos López
Director

La Direcció de Desenvolupament de Negoci, Innovació i Sistemes i Tecnologia de la Informació del VHIO és responsable de la negociació, revisió legal i gestió de convenis i contractes de recerca amb entitats públiques i privades; la gestió de la propietat intel·lectual i industrial del centre, així com de l’avaluació i el suport per a la creació de spin-offs i la gestió dels sistemes i tecnologies de la informació del VHIO. Seguint aquest esquema, la direcció està organitzada en tres departaments:

Coordinació de Pressupostos i Contractes EECC

Aquest departament s’encarrega de la gestió de contractes d’assaigs clínics, així com de la negociació i revisió de pressupostos dels estudis clínics que es desenvolupen al VHIO. Des del departament es coordinen totes les activitats internes de revisió de tarifes d’assaigs clínics i col·laboracions internes i externes al VHIO.

Legal i Compliance

El departament s’encarrega de la gestió, la negociació i la revisió dels contractes de col·laboració del VHIO: CDA, MTA, acords de prestació de serveis, col·laboració, etc. A més, és responsable de la revisió i supervisió del compliment de les normatives aplicables a l’activitat del VHIO.

Sistemes i Tecnologia de la Informació

Aquest departament gestiona els sistemes d’informació i recursos de TI del VHIO amb l’objectiu de fer front a les necessitats de recursos informàtics associats a l’activitat investigadora del centre.

El VHIO s’ha compromès a participar en l’estratègia de Recursos Humans per a la Recerca (HRS4R) de la Comissió Europea no només per consolidar les seves pròpies polítiques, sinó també per contribuir a impulsar la recerca d’excel·lència per tot Europa.

El VHIO acull amb satisfacció i dona ple suport als valors i principis generals recollits a la Carta i el Codi europeus; respecta enormement la tasca de la Comissió Europea en l’àmbit crucial de la contractació d’investigadors, que representa un important pas endavant cap a la millora de les condicions dels investigadors europeus, i aplaudeix la iniciativa de l’HR Excellence in Research Award (premi a l’excel·lència en recursos humans per a la recerca).

Un dels nostres objectius estratègics és definir, afinar i gestionar millor les polítiques de contractació i promoció d’investigadors mitjançant un sistema d’avaluació i de carreres professionals. Per això, d’acord amb les polítiques internes del VHIO i dins del seu àmbit jurídic, ens comprometem a aplicar els principis enunciats en les nostres polítiques de recursos humans per a investigadors i a fomentar la transparència, l’accessibilitat, l’equitat i la cerca de l’excel·lència en la contractació d’investigadors.

Bianca Pont/b>
Directora

Des de la Direcció de Comunicació treballem per explicar a la societat i a diferents públics d’interès què fa el VHIO i a qui s’adreça amb l’objectiu de consolidar el seu prestigi a escala nacional i internacional, enfortir la seva marca i captar possibles donants per a la seva recerca, sense descuidar la generació de sinergies internes, entre els equips del VHIO, i externes, entre partners nacionals i internacionals, per impulsar la difusió de l’excel·lència científica del centre. Creada amb aquest objectiu el maig del 2020, la Direcció de Comunicació és un servei transversal que depèn de la Gerència i articula tota la política comunicativa del VHIO al voltant de diferents objectius alineats amb el pla estratègic del centre. La seva activitat es divideix en diferents àrees:

 • Comunicació externa: divulgació científica a diferents públics d’interès (població general, líders d’opinió, altres centres i institucions…), relació amb mitjans de comunicació i gestió de peticions de premsa, coordinació d’esdeveniments i relacions públiques, coordinació de l’estratègia digital del VHIO mitjançant el lloc web i les xarxes socials del centre.
 • Comunicació interna: fomentar canals de comunicació i participació interns efectius per contribuir a incrementar la identificació del personal amb la marca VHIO i coordinar la comunicació amb els patrons per donar més visibilitat als seus programes.
 • Responsabilitat social corporativa: contribuir a generar una recerca socialment responsable potenciant les activitats de divulgació.
 • Captació de fons: en aquesta àrea el nostre objectiu és impulsar un pla de captació de fons que ens permeti recaptar fons addicionals per a la recerca, principalment mitjançant el micromecenatge.

En totes les àrees comptem amb indicadors quantitatius i qualitatius que ens permeten fer el seguiment de les diferents accions, valorar-ne l’impacte i dur a terme accions complementàries per assolir objectius, si escau.

Aquesta direcció s’encarrega de donar suport transversal a tota l’activitat que es desenvolupa al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia. Es compon de dues grans àrees:

Coordinació d’Edificis i Serveis

El Departament de Coordinació d’Edificis i Serveis té com a objectiu gestionar i donar resposta a totes aquelles necessitats requerides pels professionals del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia necessàries per al bon desenvolupament de la seva activitat principal, la recerca. D’aquesta manera, gestionem i controlem l’explotació de tots els serveis i contractes associats a les diferents ubicacions que el VHIO té al Campus Vall d’Hebron: d’una banda, unitats assistencials d’assaigs clínics dins de l’Hospital Universitari Vall Hebron i, de l’altra, l’edifici CELLEX.

Des d’aquest departament es gestionen els serveis de manteniment d’instal·lacions generals, auxiliars de servei i personal de seguretat i vigilància, neteja, plagues, residus, informàtica, telefonia i telecomunicacions, gasos medicinals, consums energètics i manteniments específics, entre d’altres, necessaris per a la bona gestió del dia a dia.

Funcionem de manera coordinada amb el servei de prevenció de riscos laborals i el Departament de Coordinació de Laboratoris.

Coordinació de Laboratoris

El Departament de Coordinació de Laboratoris del VHIO té com a propòsits principals donar suport tècnic per mantenir la funcionalitat dels equipaments de recerca i assistencials, garantir el subministrament de material i solucions de laboratori i proporcionar espais segurs que permetin al personal investigador i mèdic del VHIO dedicar-se íntegrament a l’activitat científica. Per fer-ho, comptem també amb els serveis d’electromedicina i cuina de preparació.

L’Àrea de Gestió de Projectes, que depèn jeràrquicament de la Direcció de Finances i Administració i funcionalment de la Direcció de Desenvolupament de Negoci, Innovació i Sistemes, s’encarrega de la gestió financera dels diferents projectes en execució al VHIO. El grup abasta dos àmbits de treball diferenciats:

 • Convenis/serveis i assaigs clínics: inclou el seguiment i la validació de l’activitat per facturar-la posteriorment.
 • Ajudes de concurrència competitiva: comunicació amb les diferents entitats finançadores per a la gestió de justificacions econòmiques, pròrrogues del projecte, canvi de partides i auditories de les diferents ajudes.

Dins de l’organització, el departament fa una tasca de suport als investigadors del centre en la planificació financera dels seus projectes.