POLÍTICAS DE PRIVACITAT DONACIONS

POLÍTICAS DE PRIVACITAT DONACIONS

CONDICIONS GENERALS DE LES DONACIONS

Les següents condicions generals de les donacions (d’ara endavant, també “les Condicions”), que s’apliquen en la realització de les donacions, contenen la informació prèvia a les donacions que es poden fer a través del web www.vhio.net, i altres drets i obligacions que es puguin derivar de la relació entre FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (d’ara endavant, VHIO)
amb NIF G64384969 i domicili al CENTRE CELLEX, c/ Natzaret, 115-117, 08035 Barcelona.

1.OBJECTE

Aquestes Condicions regulen el procés de donació, a través del web propietat de VHIO, que voluntàriament volen fer les persones usuàries i que prèviament hagin emplenat el formulari corresponent amb les dades necessàries per poder dur a terme la relació entre FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO) i les persones, físiques o jurídiques, donants.

La persona donant ha de llegir íntegrament les Condicions cada vegada que vulgui fer una donació o aportació a VHIO a través d’aquest web. Les Condicions s’apliquen a totes les donacions que es vulguin fer a través del web, i regiran les que estiguin vigents en el moment de fer cada donació.

2.CONCEPTE I REGISTRE DE LA PERSONA DONANT

S’entén per persona donant qui accedeixi al web, proporcioni les dades obligatòries que se sol·licitin, faci una donació seguint les instruccions corresponents del lloc web i hagi acceptat plenament aquestes Condicions. VHIO es reserva el dret a cancel·lar la donació si la informació subministrada es considera falsa o poc veraç.

3.ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS ESTABLERTES

La persona donant declara, sota la seva responsabilitat, que és major d’edat i que ha llegit íntegrament aquestes Condicions, així com les instruccions i indicacions per efectuar la donació. Per fer qualsevol donació, la persona donant accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

4.COM PUC FER UNA DONACIÓ?

Per poder fer una donació en línia, la persona usuària ha d’emplenar el formulari que VHIO posa a la seva disposició a l’apartat “www.vhio.net/donaciones/”.

Les donacions es poden efectuar a través de:

 • Compte bancari: La persona donant ha de facilitar el seu número de compte bancari i, en cas que la donació sigui periòdica, autoritza FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO), amb NIF G64384969, a girar, en el número de compte bancari especificat en aquest formulari, els imports de les donacions que s’han indicat.

  Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur: un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

  Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit s’introdueixen directament a la pàgina del banc i no s’incorporen ni registren en cap servidor de FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO).

  En fer la donació amb targeta VISA o MASTERCARD, se li sol·liciten sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat i un codi de validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva al revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, d’aquesta manera s’ofereixen més garanties sobre la seguretat de la transacció.

  Quan s’hagi carregat l’import d’una donació fraudulentament o indegudament emprant el número d’una targeta de pagament, el seu titular pot exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les anotacions corresponents de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran com més aviat millor.

 • Transferència bancària: La persona donant ens pot enviar una donació directa, per mitjà de transferència al compte següent:
  • Compte bancari: 2100-0764-37-0200118211
  • IBAN: ES76 2100 0764 3702 0011 8211
  • SWIFT: CAIXESBBXXX
  • Nom: CaixaBank, S.A.
  • Adreça: Av. Diagonal 530, Planta 1, 08006, Barcelona, España
  • Titular del compte: FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO), con NIF G64384969 y domicilio en CENTRO CELLEX, C/ Natzaret, 115-117, 08035, Barcelona.

Cal recordar que la donació s’ha de fer en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries van a càrrec de la persona donant.

5.CERTIFICAT DE DONACIÓ

Una vegada efectuada la donació i en el termini més breu possible, VHIO remetrà, a l’adreça electrònica que s’hagi introduït en el formulari, el Certificat de Donacions: és el document que valida la donació esmentada i que es pot presentar en la declaració de la renda.

Si en el termini d’una setmana la persona donant no ha rebut el Certificat de Donacions, es pot posar en contacte a través de l’adreça electrònica economia@vhio.net.

6.PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ DE LES DONACIONS PERIÒDIQUES

La persona usuària pot suspendre i cancel·lar les aportacions periòdiques comunicant la seva petició a través de l’adreça electrònica economia@vhio.net.

7.PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO) és la
responsable del tractament de les dades personals de la persona interessada i li comunica que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents, en particular en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la informació següent sobre el tractament de dades:

Finalitat del tractament:

Gestionar les donacions i aportacions rebudes.

El tractament té la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal de les donacions, així com complir les obligacions vinculades a aquestes que recauen sobre la nostra entitat.

Termini de conservació:

Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir o per al compliment d’obligacions legals o reclamacions.

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades personals.
Una vegada acabi la gestió de les donacions i aportacions, les dades de caràcter personal es conservaran, únicament, per al compliment de les obligacions legals imposades a la nostra entitat, durant el temps en què puguin ser exigides, i per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, durant el termini legal per al seu exercici.
Les dades econòmiques amb repercussió tributària es conservaran a l’empara del que disposa la normativa tributària aplicable.

Una vegada hagin transcorregut els terminis esmentats, se suprimiran prenent les mesures de seguretat adequades.

Legitimació del tractament:

Les dades de la persona donant es tractaran sobre les bases de legitimació següents: Consentiment (gestió de la donació quan l’aportació de dades personals sigui voluntària) – art. 6.1.a) de l’RGPD.
Execució d’un contracte per a la gestió de la donació – art. 6.1.b) de l’RGPD.

Obligació legal quan se sol·liciti l’emissió del certificat fiscal i en donacions per un import igual o superior a 100 € – art. 6.1.c) de l’RGPD, en particular:

 • Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
Las donaciones podrán ser anónimas, salvo las siguientes excepciones:
 • La persona donant decideix lliurement incloure les seves dades personals.
 • Quan la quantitat de la donació sigui igual o superior a 100 euros (en compliment de l’article 42 del Reial decret 304/2014, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme). En cas que la persona donant sigui una persona jurídica, hem d’identificar la titularitat real de les entitats donants i portar-ne un registre.
 • Quan la persona usuària sol·liciti l’emissió del certificat fiscal.
Destinataris o categoria de destinataris:

No es comunicaran les dades a tercers, excepte si és estrictament necessari per complir la finalitat perseguida, per obligació legal o petició judicial.

En aquest sentit, informem les persones donants (quan no siguin anònimes) que les seves dades personals, incloses en els documents o registres, estaran a disposició del Protectorat, de la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del Terrorisme, de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals d’Infraccions Monetàries o dels seus òrgans de suport, així com dels òrgans administratius o judicials amb competències en l’àmbit de la prevenció o persecució del blanqueig de capitals o del terrorisme.

Igualment, també estaran a disposició d’òrgans administratius o judicials amb competència en matèria fiscal.

Addicionalment, les seves dades es poden comunicar a persones físiques o jurídiques que prestin serveis a la nostra entitat en qualitat d’encarregades del tractament amb les quals s’hagi subscrit el contracte corresponent (p. ex., informàtics que s’ocupin de les còpies de seguretat, etc.).

Així mateix, informem les persones interessades que les seves dades personals no seran objecte de transferències internacionals; en cas que es facin transferències internacionals, FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO) obtindrà el seu consentiment exprés previ amb aquesta finalitat.

Drets que assisteixen la persona interessada:

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (art. 15 a 22 de l’RGPD i 12 a 18 de l’LOPDGDD), li comuniquem que pot exercir, de manera gratuïta, els drets següents:

 • Dret d’accés
 • Dret de rectificació
 • Dret de limitació del tractament
 • Dret de supressió (dret a l’oblit)
 • Dret d’oposició
 • Dret de portabilitat
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades ni elaboracions de perfils
 • Dret a revocar el consentiment, quan s’hagi prestat

Per a l’exercici dels drets de la normativa vigent en protecció de dades, ha de complir els requisits legalment exigibles i dirigir la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’adreça electrònica lopdvhio@vhio.net i els pot exercir personalment o mitjançant representació legal o voluntària, degudament autoritzada i identificada.

Ha de dirigir la petició concretant el dret exercit i adjuntant un document acreditatiu de la identitat vàlid en dret (per exemple, el DNI). Si exerceix els seus drets mitjançant representació, s’ha d’aportar l’acte o el document que l’acrediti i el document justificatiu de la identitat del representant.

Al seu torn, li fem saber que pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades de VHIO dirigint-se per escrit a l’adreça electrònica dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Dades de contacte per exercir els seus drets: FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO), amb NIF G64384969 i domicili al CENTRE CELLEX, c/
Natzaret, 115-117, 08035 Barcelona.

Si la persona donant comet un error en introduir les seves dades, ho ha de comunicar a FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO)
a través del telèfon o de l’adreça electrònica que apareixen com a contacte al web.

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO) ha adoptat
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar-ne la pèrdua, l’alteració i l’accés per part de tercers no autoritzats.

8.LLEI I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte en la interpretació dels termes que formen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb la donació, és la llei espanyola.

En cas de sorgir qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint les normes sobre jurisdicció i competència respecte d’això. FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL D’HEBRON (VHIO) té el domicili a Barcelona, Espanya.