VHIO participa en diferents estudis que avancen en el tractament del càncer de pulmó

22_05_04_Enriqueta-Felip-1

Barcelona, ​​03 de juny del 2022– Al Congrés Anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO), que s’ha celebrat a Chicago del 3 al 7 de juny, s’han presentat diferents avenços referents al càncer de pulmó i concretament al càncer de pulmó de cèl·lules petites (CPCP), un dels subtipus amb més necessitat d’avenços a escala terapèutica. Un d’aquests avenços ha estat protagonitzat pel Dr. Alejandro Navarro, investigador del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i metge oncòleg a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) , que formen part del Campus Vall d’Hebron.

En concret, el Dr. Navarro ha presentat els resultats provinents d’una anàlisi post hoc de l’assaig ATLANTIS, fet entre pacients amb CPCP avançat que han progressat a una línia de tractament basada en quimioteràpia. La lurbinectedina és un inhibidor selectiu de transcripció oncogènica que ha demostrat activitat en pacients amb CPCP. Segons els resultats d’un estudi fase II que va incloure 105 pacients amb CPCP, la lurbinectedina com a segona línia de tractament va oferir una taxa de resposta del 35% i una mitjana de supervivència de 9,3 mesos, amb la qual cosa va aconseguir l’aprovació per part de l’FDA per a aquesta situació i és una de les opcions de tractament recomanat a les guies NCCN per al tractament de segona línia de pacients amb CPCP.

L’assaig ATLANTIS és un estudi fase III aleatoritzat que comparava la combinació de lurbinectedina més doxorrubicina versus tractament estàndard –topotecan o CAV, segons l’elecció de l’investigador‒ en segona línia de CPCP. És important esmentar que és un estudi negatiu, ja que la combinació de lurbinectedina més doxorrubicina no va demostrar un augment de la supervivència global respecte del tractament estàndard; no obstant això, sí que es va associar a un perfil de tolerabilitat millor.

«En aquesta anàlisi post hoc vam presentar les dades dels pacients, un total de 50, que, després de completar la fase de 10 cicles de combinació de lurbinectedina-doxorrubicina previstos al protocol, passaven a lurbinectedina en monoteràpia. Si bé és una població altament seleccionada, aquest subgrup de pacients va obtenir un benefici notable del tractament, amb una mitjana de 20,7 mesos, a més d’associar-se a un perfil de tolerabilitat favorable», va comentar el Dr. Alejandro Navarro.

L’eficàcia de la combinació de dues immunoteràpies en el CPCNP

La combinació de diferents estratègies d’immunoteràpia en el càncer és un enfocament que està aconseguint resultats encoratjadors. Més enllà de sumar simplement els beneficis que reporta cada fàrmac, el que es busca són combinacions sinèrgiques en què es potenciïn els efectes mútuament. L’assaig de fase II TACTI-002 precisament vol avaluar si és possible millorar els resultats aconseguits amb un anticòs monoclonal anti-PD-1, pembrolizumab, amb l’addició d’eftilagimod alfa, una proteïna LAG-3 soluble que estimula l’activació de les cèl·lules presentadores d’antígens i el subsegüent reclutament de cèl·lules T. D’aquesta manera s’espera que es pugui aconseguir un percentatge més alt de respostes anticanceroses i més prolongades en el temps que les observades amb la immunoteràpia en monoteràpia.

La Dra. Enriqueta Felip, cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO i cap de secció del Servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha presentat una comunicació oral al Congrés Anual d’ASCO amb els resultats de la combinació de pembrolizumab amb eftilagimod alfa com a tractament de primera línia en pacients amb carcinoma de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) metastàtic que no van ser seleccionats per la seva expressió de PD-L1. «Les conclusions de l’estudi demostren que aquesta combinació sense quimioteràpia és segura i a més mostra una activitat anticancerosa encoratjadora que justifica una recerca més gran», ha explicat la Dra. Enriqueta Felip.

Referència:

  1. Alejandro Navarro, Santiago Ponce Aix, Isidoro C. Barneto – Aranda, Egbert F. Smit, Jose A. Lopez-Vilariño, Antonio Nieto, Carmen M. Kahatt, Ali H. Zeaiter, Sophie Cousin, Helge Bischoff, Jaromir Roubec, Konstantinos Syrigos, Luis Paz-Ares. “Analysis of patients with relapsed small cell lung cancer (SCLC) receiving single-agent lurbinectedin in the phase 3 ATLANTIS trial”. ASCO Annual Meeting. 2022. https://meetinglibrary.asco.org/record/207436/abstract
  2. Enriqueta Felip, Margarita Majem, Bernard Doger, Timothy D. Clay, Enric Carcereny, Igor Bondarenko, Julio A. Peguero, Manuel Cobo-Dols, Martin Forster, Grygorii Ursol, Gema García Ledo, Laia Vilà, Matthew Krebs, Wade T. Iams, Christian Mueller, Frederic Triebel. “A phase II study (TACTI-002) in first-line metastatic non–small cell lung carcinoma investigating eftilagimod alpha (soluble LAG-3 protein) and pembrolizumab: Updated results from a PD-L1 unselected population”. ASCO Annual Meeting. 2022. https://meetinglibrary.asco.org/record/209503/abstract