Contractació pública

Sense activitat contractual pública subjecta al TRLCSP i consegüentment a la publicitat a què fa referència l’article 13 de la Llei de Transparència.