La combinació farmacològica NALIRIFOX podria ser una nova opció de tractament de primera línia en pacients amb càncer de pàncrees metastàtic

DraTeresaMacarulla_low
  • Els resultats de l’assaig clínic de fase III NAPOLI-3 demostren que la combinació farmacològica NALIRIFOX suposa una millora significativa en la supervivència global en comparació amb el tractament convencional en pacients amb adenocarcinoma pancreàtic ductal metastàtic sense tractaments previs.
  • Segons la SEOM, a Espanya el càncer de pàncrees presenta una taxa de supervivència del 8,6% als cinc anys del diagnòstic, la més baixa entre els tumors comuns. Actualment hi ha poques opcions de tractament per a aquests pacients.
  • La Dra. Teresa Macarulla, cap del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO i oncòloga mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha format part del comitè científic d’aquest estudi internacional els resultats del qual es presenten avui a l’ASCO GastroIntestinal Symposium que se celebra a San Francisco del 19 al 21 de gener.

 El càncer de pàncrees és el vuitè tumor amb més incidència a Espanya, però és un dels tumors amb pitjor pronòstic als cinc anys del diagnòstic. La falta de milloria en la supervivència i l’augment de la incidència en aquest tumor han fet que les prediccions situïn el càncer de pàncrees com a responsable de la segona causa de mort per càncer als Estats Units l’any 2030. A Europa, la seva mortalitat ja supera la del càncer de mama.

“Tan sols el 20% dels pacients amb càncer de pàncrees són candidats a cirurgia, i d’aquests el 80% recau i acaba desenvolupant metàstasi, per la qual cosa la majoria dels pacients de càncer de pàncrees acaba arribant a aquest estadi. En aquest context, és important trobar noves opcions terapèutiques per a aquests pacients que millorin la supervivència” afirma la Dra. Teresa Macarulla, cap del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i oncòloga mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron que ha format part del comitè científic d’aquest assaig internacional multicèntric.

“Els resultats de l’estudi NAPOLI-3 demostren que una nova combinació farmacològica podria ser una nova opció de tractament de primera línia per a pacients amb càncer de pàncrees avançat” afegeix la Dra. Macarulla.

L’assaig clínic de fase III NAPOLI-3 compara l’eficàcia antitumoral i la seguretat de NALIRIFOX, una combinació de fàrmacs: irinotecan liposomal (Onivyde) amb fluorouracil (5-FU), leucovorina i oxaliplatí en front a gemcitabina més nab-paclitaxel (Gem+NabP) en l’entorn de la primera línia, o primera opció de tractament en pacients amb càncer de pàncrees metastàtic.

A l’assaig clínic de fase III es van incloure 770 pacients i la mitjana de la supervivència general va ser de 11,1 mesos en els pacients tractats amb NALIRIFOX enfront dels 9,2 mesos en els que van rebre Gem+NabP. La supervivència sense progressió (el temps entre que es comença el tractament fins que el tumor torna a créixer) també va millorar significativament de 5,6 mesos a 7,4 mesos.

“Actualment tenim poques opcions de tractament per als pacients de càncer de pàncrees metastàtic de manera que qualsevol avenç en aquest sentit és una bona notícia. Comptar amb una nova opció terapèutica amb NALIRIFOX és un pas més i ens motiva per continuar investigant en nous tractaments” afirma la Dra. Teresa Macarulla.

Referència

NAPOLI-3: A Randomized, Open-label Phase 3 Study of Liposomal Irinotecan + 5-fluorouracil/leucovorin + Oxaliplatin (NALIRIFOX) versus Nab-paclitaxel + Gemcitabine in Treatment-naïve Patients with Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (mPDAC). Zev A Wainberg, Davide Melisi, Teresa Macarulla, Roberto Pazo Cid, Sreenivasa R Chandana, Christelle De La Fouchardière, Andrew Dean, Igor Kiss, Woo Jin Lee, Thorsten Goetze, Eric Van Cutsem, Scott Paulson, Tanios Bekaii-Saab, Pant Shubham, Richard Hubner, Zhimin Xiao, Huanyu Chen, Fawzi Benzaghou, Eileen M O’Reilly.

Detalls de la sessió:

Oral Abstract Session Level 3, Ballroom

Oral Abstract Session B: Cancers of the Pancreas, Small Bowel, and Hepatobiliary Tract

Primary Track: Pancreatic Cancer

Presenter: Zev A. Wainberg, MD | UCLA Medical Center–Santa Monica

Data: 20 de gener

Hora: 22:30 CET

Related Posts